Kadita đồng hành triển khai Sinh trắc vân tay cùng VIB.

Kadita đồng hành triển khai Sinh trắc vân tay cùng Ngân hàng VIB.

Mang những giá trị về khám phá tiềm năng đến với khách hàng. Cùng nhau trao đi những gia trị tốt nhất.

Khám phá tiềm năng, khẳng định tài năng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *